Hướng dẫn tạo lập bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

Thủ Tục Làm Bảng Xđgtkl Công Việc Hoàn Thành
Rate this post

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành được sử dụng để thống kê khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng ký kết ban đầu và ngoài hợp đồng ban đầu. Toàn bộ khối lượng dự tính, phát sinh và giá trị thành tiền sẽ được thể hiện rõ trong bảng. Thép Trí Việt sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết cách lập bảng này ngay sau đây. 

Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành là gì?

Có thể hiểu đây là biểu mẫu thể hiện cả giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng ký kết ban đầu và ngoài hợp đồng ban đầu. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành có vai trò rất quan trọng trong việc thanh toán các hợp đồng trên 50 triệu đồng. 

Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Là Gì?
Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Là Gì?

Các đơn vị sử dụng vốn căn cứ theo Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, kê khai một số chỉ tiêu như: Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành tính đến cuối kỳ trước, số dư tạm ứng tính đến cuối kỳ trước, số đề nghị thanh toán kỳ này. Trên cơ sở các số liệu này, đơn vị sử dụng vốn có thể theo dõi việc thanh toán, thu hồi tạm ứng theo quy định hợp đồng và bảo đảm thanh toán không vượt quá giá trị Hợp đồng.

Những thủ tục cần thiết để làm bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành 

Để thực hiện 1 bộ hồ sơ thanh toán đúng chuẩn cần đủ các thủ tục và hồ sơ tối thiểu sau:

Thủ Tục Làm Bảng Xđgtkl Công Việc Hoàn Thành
Thủ Tục Làm Bảng Xđgtkl Công Việc Hoàn Thành
 • 1 bảng kê khai khối lượng để chứng minh chi tiết cho công việc thực hiện và được 2 bên ký gồm đơn vị thi công và TVGS (hoặc những đơn vị có chức vụ tương đương).
 • Bảng tổng hợp khối lượng này theo đúng đầu mục hồ dự thầu (Phụ lục khối lượng hợp đồng A-B) và cần được thực hiện bài bản, có đủ thành phần ký kết trước khi lên giá trị thanh toán. Ở biên bản này ngoài Đơn vị thi công, Giám sát còn cần có thêm Chủ đầu tư (hoặc đơn vị tương đương ký hợp đồng) thì lên mới có tác dụng.
 • Các biên bản nghiệm thu cho các yếu tố cần thanh toán. Các biên bản này song song với bảng khối lượng nghiệm thu, biên bản thanh toán, bao gồm:
 1. Thanh toán theo đợt thì cần các biên bản nghiệm thu công việc.
 2. Thanh toán giai đoạn thì cần thêm các biên bản nghiệm thu giai đoạn
 3. Thanh toán quyết toán thì cần tổng hợp thêm các biên bản pháp lý khác liên quan với Chủ đầu tư, thiết kế, thiết bị, bảo hành,….

Các thông tin cần có trong bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

Trong bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, bạn cần điền đầy đủ những thông tin sau đây: 

Giá trị hợp đồng, giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi tính đến cuối kỳ trước

Giá trị hợp đồng là giá trị mà chủ đầu tư và nhà thầu đã tiến hành ký kết theo quy định của pháp luật. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi tính đến cuối kỳ trước chính là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản hợp đồng cho nhà thầu chưa được thu hồi cho đến cuối kỳ trước.

Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành tính đến cuối kỳ trước

Là số tiền mà chủ đầu tư đã tiến hành thanh toán cho nhà thầu phần giá trị khối lượng đã hoàn thành đến cuối kỳ trước. Khoản tiền này sẽ không bao gồm số tiền đã tạm ứng trước đó.

Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện tính đến cuối kỳ này

Là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng tín đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng đã thực hiện theo hợp đồng trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán. Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết toàn bộ giá trị khối lượng đã nghiệm thu ghi trong Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp. Đồng thời không phải lập lại Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành mà chỉ cần lập giấy đề nghị thanh toán.

Thanh toán thu hồi tạm ứng

Là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất đã thanh toán để thu hồi một phần hay tất cả số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại mà chưa thu hồi đến cuối kỳ trước theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết.

Thanh Toán Thu Hồi Tạm Ứng Là Số Tiền Thống Nhất Đã Thanh Toán
Thanh Toán Thu Hồi Tạm Ứng Là Số Tiền Thống Nhất Đã Thanh Toán

Luỹ kế giá trị thanh toán

Lũy kế giá trị thanh toán gồm 2 phần đó là:

 • Tạm ứng: Là số tiền chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu theo hợp đồng chưa được thu hồi cho đến hết kỳ trước, trừ thu hồi tạm ứng cộng phần tạm ứng (nếu có).
 • Thanh toán khối lượng hoàn thành: Là số tiền đã thanh toán khối lượng xác định công việc hoàn thành đến hết kỳ trước cộng với thu hồi tạm ứng, cộng phần thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành kỳ này.
Luỹ Kế Giá Trị Thanh Toán Trong Bảng Xđklcvht
Luỹ Kế Giá Trị Thanh Toán Trong Bảng Xđklcvht

Tùy chọn hợp đồng

Khi tạo lập Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành, sẽ có 2 trường hợp:

 • Trường hợp chọn ô “Theo hợp đồng ban đầu”, không phải kê khai cột Khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu và cột Phát sinh so với hợp đồng ban đầu. Tại dòng chỉ tiêu số 1 cần kê khai “Giá trị hợp đồng”.
 • Trường hợp chọn ô “Ngoài hợp đồng ban đầu”, không phải kê khai cột Khối lượng theo hợp đồng ban đầu và cột Phát sinh so với hợp đồng ban đầu. Tại dòng chỉ tiêu số 1 cần kê khai tổng giá trị khối lượng phát sinh so với hợp đồng ký kết ban đầu.

Giá trị đề nghị thanh toán trong kỳ này

Là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết sau khi trừ đi số tiền thu hồi tạm ứng. Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng công việc hoàn thành.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Cũng các mẫu biên bản khác, khi soạn thảo biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành cần có những nội dung:

Nghiệm Thu Khối Lượng Hoàn Thành
Nghiệm Thu Khối Lượng Hoàn Thành
 • Phần quốc hiệu tiêu ngữ là phần không thể thiếu trong mẫu biên bản này.
 • Tiếp theo là tên biên bản được căn đều hai bên và viết in hoa, cụ thể là “BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH”.
 • Tiếp đó cần ghi đầy đủ tên của công trình nghiệm thu, tên gói thầu và số biên bản nghiệm thu khối lượng được tạo lập, thông tin cụ thể về ngày nghiệm thu.
 • Khối lượng công việc đã thực hiện cụ thể bắt đầu từ ngày tháng năm nào cho đến ngày tháng năm nào.
 • Thông tin của các bên tham gia thực hiện nghiệm thu bao gồm đại diện của ban QLĐTXD và đại diện nhà thầu thi công. Phần này cần ghi đầy đủ họ tên và chức vụ của từng người tham gia.
 • Tiếp theo là nội dung thống nhất về công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Trong mục này sẽ có thông tin về số thứ tự, hạng mục công việc, đơn vị tính, các thông tin về việc trúng thầu đã điều chỉnh bổ sung và đã nghiệm thu các đợt trước cũng nghiệm thu đợt này, phần ghi chú nếu có.
 • Sau khi thực hiện việc nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán thì các bên sẽ tiến hành ký kết biên bản nghiệm thu.

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành excel

Tương tự như các biên bản nghiệm thu khác, biên bản nghiệm thu khối lượng công việc excel cũng gồm các thông tin là quốc hiệu tiêu ngữ, thông tin về sản phẩm cần thực hiện nghiệm thu như số thứ tự, mã đơn giá, nội dung công việc, đơn vị tính, khối lượng kích thước; thông tin về khối lượng của từng phần, thông tin của các bên tham gia nghiệm thu và chữ ký của các bên.

Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Excel
Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Excel

Sau khi hoàn thành bản nghiệm thu thì các bên thực hiện việc nghiệm thu sẽ tiến hành ký vào biên bản theo quy định .Việc điền thông tin ở mẫu excel cũng tương tự như các mẫu khác khi thực hiện việc lập biên bản nghiệm thu. Tuy nhiên việc lập mẫu trên excel sẽ được hoàn thành nhanh chóng, dễ dàng tiết kiệm thời gian hơn cho các bên trong việc nghiệm thu.

Ngoài việc lập biên bản nghiệm thu như thông thường thì việc lập bản nghiệm thu trên excel cũng rất phổ biến hiện nay. Bởi hình thức này tạo thuận lợi cho việc lập biên bản nghiệm thu cũng như điền các thông tin dễ dàng hơn và thuận tiện hơn.

Có bắt buộc lập Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành tại Kho bạc không?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 của Nghị định 11/2020/NĐ-CP, khi thanh toán hợp đồng trên 50 triệu đồng, đơn vị sử dụng vốn lập Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành kèm theo Phụ lục II Nghị định 11/2020/NĐ-CP gửi Kho bạc Nhà nước.

Đơn vị sử dụng vốn căn cứ theo Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, kê khai một số chỉ tiêu như: Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành tính đến cuối kỳ trước, số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước, số tiền đề nghị thanh toán kỳ này. Trên cơ sở các số liệu này, đơn vị sử dụng vốn và Kho bạc Nhà nước có thể theo dõi thanh toán, thu hồi tạm ứng theo đúng quy định hợp đồng, bảo đảm thanh toán không vượt giá trị hợp đồng.

Hợp Đồng Giá Trị Trên 50 Triệu Đồng Thì Cần Phải Lập Bxđkhlcvht
Hợp Đồng Giá Trị Trên 50 Triệu Đồng Thì Cần Phải Lập Bxđkhlcvht

Bên cạnh đó, nguyên tắc của Kho bạc Nhà nước là căn cứ các quy định tại Hợp đồng và giá trị khối lượng hoàn thành tại từng lần đề nghị thanh toán. Do vậy, để đảm bảo chặt chẽ cần có sự xác nhận về khối lượng thanh toán của cả hai bên là đơn vị sử dụng vốn và chủ đầu tư. 

Theo các phân tích ở trên, đối với các hợp đồng có giá trị trên 50 triệu đồng thì các đơn vị sử dụng ngân sách cần phải lập Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành tại Kho bạc.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách tạo lập bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành. Hy vọng qua bài viết trên, bạn đã có thể dễ dàng hoàn thành bản này phục vụ cho công việc của mình. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào khác,  đừng quên liên hệ với Thép Trí Việt để được hỗ trợ.

Thông tin mua hàng:

CÔNG TY TÔN THÉP TRÍ VIỆT

Văn phòng: 43/7B Phan Văn Đối, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM

Địa chỉ 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – F Linh Tây - Thủ Đức - TPHCM

Địa chỉ 2: 33D Thiên Hộ Dương - Phường 1 - Gò Vấp - TPHCM

Địa chỉ 3: 16F Đường 53 - Phường Tân Phong - Quận 7 - TPHCM

Địa chỉ 4: 75/71 Lý Thánh Tông - F Tân Thới Hòa - Q. Tân phú - TPHCM

Địa chỉ 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 - Xã Thuận Giao - TP Thuận An - Bình Dương

Hotline mua hàng: 091 816 8000 - 0907 6666 51 - 0907 6666 50

Email: theptriviet@gmail.com

Miễn phí giao hàng trong bán kính 500km với đơn hàng số lượng lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đối tác thu mua phế liệu của chúng tôi như: Thu mua phế liệu Nhật Minh, Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài, Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt, Thu mua phế liệu Hải Đăng, thu mua phế liệu Hưng Thịnh, Mạnh tiến Phát, Tôn Thép Sáng Chinh, Thép Trí Việt, tôn sàn deck, thép Hùng Phát, giá cát san lấp, khoan cắt bê tông, dịch vụ taxi nội bài
Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Hotline (24/7)
091 816 8000
0907 6666 51 0907 6666 50